Agenda badawcza nowego produktu/usługi firmy BIT S.A. O. Białystok

BIT Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Agenda badawcza nowego produktu/usługi firmy BIT S.A. O. Białystok”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Głównym celem projektu jest identyfikacja potencjalnych produktów/usług w obszarze  SmartCity z wykorzystaniem technologii data science.

Wartość Projektu: 61 254,00 PLN, w tym współfinansowanie UE: 37 350,00 PLN