Promocja marki produktowej SmartBIT City oraz umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa BIT S.A.

BIT Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Promocja marki produktowej SmartBIT City oraz umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa BIT S.A.”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020, w ramach Poddziałania 3.3.3. WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND.

Celem projektu jest wypromowanie innowacyjnej marki produktowej SmartBIT City na rynkach zagranicznych oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość Projektu: 359 200,00 PLN, w tym wkład EFRR: 179 600,00 PLN