Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy BIT S.A. 7.09.2020

Zarząd BIT S.A. informuje, że na dzień 7 września 2020 roku, godz. 8:30, w Kancelarii Notarialnej Janusza Dąbrowskiego, przy ul. Legionowej 14/16 w Białymstoku, zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIT S.A., z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Prezentacja sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Spółki, trwającym od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 7. Prezentacja sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym Spółki, trwającym od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 8. Prezentacja sprawozdania rady Nadzorczej Spółki z badania dokumentacji za rok obrotowy Spółki, trwający od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 9. Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki, trwający od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 10. Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Spółki, trwający od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 11. Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym Spółki, trwającym od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 12. Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym Spółki, trwającym od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 13. Uchwała w przedmiocie przyznania Członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.
 14. Uchwała w przedmiocie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
 15. Uchwała ustalająca sposób zadysponowania zyskiem Spółki za rok obrotowy Spółki, trwający od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 16. Zakończenie obrad.