Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Działając w imieniu BIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa (dalej: Spółka) oraz na podstawie Art. 16 Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywamy Państwa jako Akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki, które znajdują się w Państwa posiadaniu. Złożenie dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych.

Dokumenty akcji można złożyć w Oddziale BIT Spółki Akcyjnej w Białymstoku, przy ul. Elewatorskiej 29 w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze. Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską ale w takiej sytuacji dokument uznaje się za złożony w momencie jego odbioru przez Spółkę. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji do Spółki drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza adres korespondencyjny.

Złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r. Prosimy o składanie akcji z wyprzedzeniem, tak aby Spółka mogła zgłosić dane Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.