BIT Spółka Akcyjna

BIT Spółka Akcyjna
ul. Chłodna  51, 00-867 Warszawa

Oddział BIT S.A. w Białymstoku
ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok

tel.  (+48 22) 27 39 700
fax (+48 22) 27 39 701
kontakt@bit-sa.pl

Kapitał zakładowy: 615 120,00 zł
Kapitał wpłacony: 1 007 500,00 zł

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 lutego 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 000377793
NIP 1080009907
REGON 142754051

BIT Spółka Akcyjna

Zarząd

Zdzisław Karwowski – Prezes Zarządu
Wojciech Karpiński – Wiceprezes Zarządu

Prokurenci

Marek Kowalczuk
Justyna Urszula Przekop
Jarosław Cezary Wasilewski

Rada Nadzorcza

Krzysztof Obidziński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Iwona Karwowska – Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Jerzy Serba – Członek Rady Nadzorczej

Profil działalności spólki

BIT Spółka Akcyjna jest firmą działającą od grudnia 2010 roku. Do 30.07.2013 roku Spółka działała pod nazwą BIATEL BIT S.A. Działalność jest sklasyfikowana pod numerem PKD 62.09.Z jako „pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych”. Sekcja ta obejmuje produkcję i rozpowszechnianie informacji i dóbr kultury, przekazywanie lub rozpowszechnianie tych dóbr, działalność usługową w zakresie technologii informatycznych, przetwarzanie danych oraz pozostałą działalność usługową w zakresie informacji.

Zakres działalności Spółki obejmuje trzy branże, zdefiniowane jako: Bezpieczeństwo, Informatyka i Teleinformatyka, w ramach których funkcjonują mniejsze, zorientowane kompetencyjnie specjalizacje.

Spółka projektuje, wytwarza i sprzedaje oraz zapewnia utrzymanie i serwis dostarczonych rozwiązań.

Głównym obszarem działalności w zakresie Bezpieczeństwa jest integracja systemów obserwacyjnych, łączności, informatycznych, elektronicznych i mechanicznych w zastosowaniach stacjonarnych oraz mobilnych, wykorzystywanych w aplikacjach poprawiających bezpieczeństwo obiektów, miejsc publicznych, informacji i innych.
Dziedzina Informatyki specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu i serwisowaniu systemów komputerowych oraz tworzeniu oprogramowania, systemów obiegu dokumentów, zarządzania informacją niejawną, pracy grupowej, intranetu i portali internetowych.
Teleinformatyka koncentruje swoją działalność na projektowaniu, budowie i integracji systemów teleinformatycznych w zakresie technologii  stacjonarnych oraz mobilnych. Ponadto świadczy usługi związane z obsługą i utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.

Centrala w Warszawie

BIT Spółka Akcyjna
ul. Chłodna 51
00–867 Warszawa
kontakt@bit-sa.pl

Oddział w Białymstoku

ul. Elewatorska 29
15–620 Białystok
85 87 51 100
85 87 51 101

NIP: 108-00-09-907
REGON: 142754051
KRS: 0000377793
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 615 120,00 zł
Kapitał wpłacony: 1007 500,00 zł