Projekt "Wzrost konkurencyjności i rozwój oferty produktowej firmy BIT S.A."

BIT Spółka Akcyjna realizuje projekt pt.: „Wzrost konkurencyjności i rozwój oferty produktowej firmy BIT S.A.”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję – I Etap Projekt: „Wzrost konkurencyjności i rozwój oferty produktowej firmy BIT S.A.” obejmuje wsparcie firmy BIT S.A. w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności BIT S.A. za sprawą wykorzystania procesu projektowania wzorniczego.

Główny cel Projektu stanowi wzmocnienie konkurencyjności i efektywności firmy BIT S.A. poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa. Cel Projektu stanowi również rozwój oferty produktowej firmy BIT S.A, w szczególności, w zakresie wprowadzenia innowacji do oferowanych przez przedsiębiorstwo produktów i usług.

Efektem Projektu „Wzrost konkurencyjności i rozwój oferty produktowej firmy BIT S.A.” będzie wdrożenie nowych produktów – wyrobów i usług, a w szczególności wdrożenie produktów innowacyjnych – na rynku lokalnym, regionalnym oraz krajowym. Dzięki realizacji Projektu zostaną udoskonalone również produkty znajdujące się obecnie w ofercie BIT S.A. Wynikiem wdrożenia strategii, będzie udział firmy w targach międzynarodowych oraz zawarcie kontraktów handlowych z przedsiębiorcami zagranicznymi. Ponadto, nastąpi zmiana kanałów dystrybucji produktów, sposobów komunikowania z klientami, czego końcowy efekt będzie stanowił rozwój firmy, wzrost
jej  konkurencyjności  oraz zyskanie przewagi konkurencyjnej w branży, a także zbudowanie silnej marki przez BIT S.A.

Wartość Projektu:75 522,00 PLN, w tym wkład EFRR: 85%.