Internacjonalizacja przedsiębiorstwa BIT S.A. poprzez wdrożenie modelu biznesowego

BIT Spółka Akcyjna realizuje projekt pt.: „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa BIT S.A. poprzez wdrożenie modelu biznesowego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Główny cel  realizacji Projektu stanowi zainicjowanie procesu internacjonalizacji w firmie BIT S.A. poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego.
Cele szczegółowe Projektu obejmują m.in. wejście firmy BIT S.A. na dwa nowe rynki zbytu (USA i Indie) oraz wypromowanie marki na rynkach międzynarodowych. Projekt stanowi ważny element strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Wartość Projektu: 837 753,00 PLN, w tym wkład EFRR: 80%

 Logo  UE